Artists > Mark Yale Harris

"Teton Vision"
"Teton Vision"
Bronze
17" x 13" x 10"